Primary tabs

Description

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ, có sự tham gia của mọi thành phần xã hội, và chú trọng bảo vệ quyền lợi cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.